Referenser


Våra största kunder, direkt eller indirekt, finns inom förpackningsindustrin där det ställs väldigt höga krav på kvalitet och leveransprecision. Inom konverteringsindustrin, som också är ett stort segment för oss, finns våra kunder både nationellt och internationellt, i denna kategori finner vi även vårt systerbolag i-Tech Labeling.

Inom fordonsindustrin har vi valt att avstå från de stora serierna, däremot är vi ibland inblandade i en det prototyptillverkning och även serietillverkning då det handlar om mindre volymer.

Inom den marina världen och läkemedelsindustrin är vi ganska nyetablerade som leverantör, men ser med stor tillförsikt på detta segment då man har högt ställda krav på kvalitet och leveransprecision vilket är vår styrka.

Ca 75% av vår omsättning ligger i dag fördelat på våra tre största kunder, medan ett stort antal andra kunder står för de resterande 25%. Vi har en stark ambition att växa, både inom befintliga marknadssegment, men även med nya. Därför tar vi gärna tag i alla nya utmaningar som dyker upp.